Regulamin serwisu DIYmarket.pl

 

§1

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez firmę: Dresówka.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000667895, REGON: 366758420, NIP: 7532443121, zwanego dalej Usługodawcą,  na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu założenia portfolio krawieckiego, wzięcia udziału w konkursie na "Złote Nożyce" oraz zamieszczania ogłoszeń w serwisie DIYmarket.pl.

2. Aby móc w pełni skorzystaćz funkcjonalności serwisu DIYmarket.pl należy korzystać z urządzenia komunikującego się z Internetem oraz wyposarzonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

§2

Ogólne warunki korzystania z serwisu

 

1. Użytkownik ma możliwość założenia swojego własnego portfolio krawieckiego, a w nim: przedstawienia swojej osoby poprzez zamieszczenie swojego profilu oraz dodawania zdjęć wykonanych prac krawieckich.

2. Zakładając portfolio krawieckie, użytkownik ma możliwość wzięcia udziału w corocznym konkursie na "Złote Nożyce".

3. Każdy zalogowany użytkownik będący uczestnnikiem konkursu ma możliwość oddania jednego głosu dziennie na dowolną osobę w trakcie trwania głosowania z wyłączniem siebie samego.

4. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z zamieszczonymi treściami w Newsroom'ie; tj. artykułami, tutorialami, inspiracjami i newsami krawieckimi; w serwisie DIYmarket.pl.

5. Użytkownik ma możliwość zareklamowania swoich produktów i usług w serwisie DIYmarket.pl w sekcji: giełda.

6. Użytkownik ma możliwość umieszczenia ogłoszenia w serwisie DIYmarket.pl, którego treść zgadza się ze stanem faktycznym produktu i/lub usługi.

7. Użytkownik może skorzystać z usług i produktów w ramach serwisu DIYmarket.pl.

 

 

 

 §3

Zakładanie konta i portfolio krawieckiego

oraz umieszczanie ogłoszeń w serwisie DIYmarket.pl

 

1. Aby założyć konto w serwisie DIYmarket.pl Użytkownik musi dokonać rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie serwisu www.diymarket.pl co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Na podany adres mailowy Usługodawca automatycznie wysyła wiadomość zwrotną z wszelkimi informacjami służącymi do potwierdzenia aktywacji konta.

3. Aby w pełni korzystać z zasobów serwisu, Użytkownik każdorazowo loguje się na swoje konto używając własnego Loginu oraz wybranego przez siebie hasła.

4. Aby założyć portfolio krawieckie należy zalogować się na swoje konto, uzupełnić swój profil opisem oraz dodać zdjęcia swoich prac krawieckich.

5. Użytkownik na bieżąco ma możliwość edycji, modyfikacji i wzbogacenia swojego portfolio krawieckiego.

6. Użytkownik ma możliwość umieszczania ogłoszeń produktów i usług w serwisie DIYmarket.pl. W tym celu Użytkownik wypełnia odpowiedni formularz, który dostępny jest w serwisie DIYmarket.pl, umieszcza szczegółowy opis produktu/usługi, ma również możliowość dodania zdjęć.

7. Zamieszczenie pierwszego ogłoszenia w serwisie DIYmarket.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

8. Użytkownik jest autorem treści ogłoszenia, które musi się zgadzać z faktycznym stanem. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowne treści oraz zdjęcia i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz że są one zgodne z prawem, a ich publikacja nie narusza w żaden sposób praw Usługodawcy, Regulaminu serwisu oraz praw osób trzecich, w  tym praw autorskich.

9. Treść ogłoszenia powinna w jasny i przejrzysty sposób opisywać przedmiot lub usługę. Nie powinna natomiast zawierać treści obraźliwych, niecenzuralnych czy niezgodnych z netykietą.

10. Umieszczając ogłoszenie w serwisie DIYmarket.pl użytkownik wyraża zgodę na publikację ogłoszenia w serwisie DIYmarket.pl.

11. Korzystanie z usług serwisu DIYmarket.pl jest bezterminowe. Użytkownik jednak może usunąć konto, portfolio krawieckie w dowolnym momencie co jest rónoznaczne z rozwiązaniem umowy z Usługodawcą.

12. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie DIYmarket.pl.

13. Zabrania się tworzenia konta i portfolio krawieckiego oraz zamieszczania ogłoszeń na podstawie tymczasowych adresów mailowych czy nieprawdziwych danych osobowych.

 

§4

Zasada odpowiedzialności

 

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom umieszczanie ogłoszeń w serwisie DIYmarket.pl. Usługodawca jednak nie ingeruje w zawarte treści i formę ogłoszeń z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z ogłoszeniem.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych przez Użytkowników towarów i/lub usług, autentyczność i rzetelność informacji podanych przez Użytkowników, a także za zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

4. Usługodawca ma prawo do usunięcia ogłoszenia w serwisie DIYmarket.pl jeżeli narusza ona w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zawierające treści:

a) obraźliwe, niecenzuralne czy niezgodne z netykietą

b) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej

c) szkodzące dobremu imieniu lub renomie Usługodawcy

d) wprowadzające w błąd

e) noszące znamiona działań nieuczciwej konkurencji

5. Usługodawca nie odpowiada za realizację obowiązków Użytkowników serwisu DIYmarket.pl wynikających z gwarancji i rękojmi dotyczących produktów i/lub usług przedstawionych w ogłoszeniu.

6. Usługodawca w każdym momencie ma prawo zawieśić, zablokować, zamknąć konto Użytkownika w przypadku naruszeń zasad niniejszego Regulaminu oraz łamania obowiązującego prawa.

 

§5

Ochrona danych osobowych

 

1.Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia portfolio krawieckiego, umieszczenia ogłoszenia o produkcie i/lub usłudze.

3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4.Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto.

5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług w serwisie DIYmarket.pl świadczonych drogą elektroniczną.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie internetowej www.diymarket.pl.

 

§6

Postanowienia końcowe

 

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie serwisu DIYmarket.pl. Nie dotyczy to jednak zamówień i umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie serwisu DIYmarket.pl.