Zakładka REGULAMIN
 
 

 

Regulamin KONKURSU

 

"ZŁOTE NOŻYCE 2019"

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Konkurs "ZŁOTE NOŻYCE 2019" dalej zwany "Konkursem", jest zorganizowany przez firmę ETI Sp. Z o.o. Sp. K. Z siedzibą w Poznaniu, 60-169, ul. Grunwaldzka 400, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznania, pod numerem KRS 0000529903, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany na platformie DIYmarket na stronie www.DIYmarket.pl.

  

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.DIYmarket.pl.

 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 1540 ze zm.).

 

5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

 

 

§ 2. Harmonogram i zasady Konkursowe


1. Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszej krawcowej/krawca w Polsce. Celem dodatkowym jest wyróżnienie osób wyróżniających się w środowisku krawieckim w Polsce.

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na dedykowanej platformie DIYmarket pod adresem www.DIYmarket.pl w dniach od 27.11.2019 r. do 15.03.2020 r.

 

3. W terminie od 15.01.2020 r.  – 14.02.2020 r. odbywać się będzie głosowanie internautów.

 

4. 15.02.2020 r.  nastąpi wyłowienie trzech osób, które przejdą do finału konkursu dzięki głosom internautów.

 

6. 29.02.2020 r. Zostanie wyłoniony pełen skład finałowej dziesiątki konkursu o złote nożyce 2019.

 

7. W dniach 09.03.2020 r. - 13.03.2020 r. nastąpi wyłonienie zwycięzców w Konkursie ZŁOTE NOŻYCE 2019.

 

9. Każdego dnia, każdy zalogowany użytkownik, będący osobą fizyczną i startujący w konkursie ( posiadający chociaż jeden zweryfikowany projekt ) będzie mógł zagłosować na dowolną osobę, która w terminie od 01.01.2019 do rozpoczęcia głosowania jury (29.02.2020) dodała zdjęcia swoich prac do swojego portfolio. Nie można głosować na siebie samego.

 

10. Do finału zostanie zkwalifikowanych 10 osób: 3 osoby z największą ilością zdobytych głosów w drodze głosowania internetowego oraz 7 wybranych osób przez Jury, które zostanie wyznaczone przez Organizatora Konkursu. Sposród tej dziesiątki zostanie wybrany laureat nagrody głównej, laureat drugiego i trzeciego miejsca oraz 7 wyróżnień.

 

11. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

 

12. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 

13. W Konkursie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

 

14. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak równieżpotwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

15.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

16. Osoby zamieszkujące inny kraj niż Rzeczpospolita Polska, również mogą przystąpić do konkursu podlegając pod ten sam regulamin.

 

 

§ 3. Jury

 

Jury konkursu rozstanie ogłoszone maksymalnie do dnia rozpoczęcia głosowania internetowego czyli do 15.01.2020 r. 
Skład Jury zostanie przez organizatora ogłoszony na platformie DIYmarket.pl.

 

 

§ 4. Nagrody

 

1. Organizator przewiduje następujące nagrody:

  

I miejsce: Maszyna do szycia JANOME CONTINENTAL M7 z serii PROFESSIONAL o wartości 10 tys złotych i voucher na zakupy w sklepie burda.pl o wartości 300 zł 
 
II miejsce: Maszyna do szycia (stebnówka) JANOME HEAVY DUTY 9 z serii PROFESSIONAL o wartości 4,5 tys złotych i i voucher na zakupy w sklepie burda.pl o wartości 200 zł 
 
III miejsce: Owerlok JANOME AT2000P z serii PROFESSIONAL o wartości 3,5 tys złotych i i voucher na zakupy w sklepie burda.pl o wartości 100 zł 

10 bonów od dresówka.pl - Każda wyróżniona osoba otrzyma bon o wartości 250 zł do wykorzystania w sklepie dresówka.pl

Nagroda specjalna od miesięcznika Burda - spośród wszystkich osób, która uszyły jeden lub więcej projektów z wykrojów z gazety Burda, zostanie wybrana jedna osoba, która otrzyma nagrodę specjalną. Nagorda specjalna od miesięcznika Burda to: kolekcja wykrojów wiosna-lato 2020 o wartości 1800 zł, box prezentowy o wartości 500 zł i dzień w redakcji magazynu Burda Style. O wyborze nagrodzonej osoby decyduje jury z miesięcznika Burda.
  
2. Sponsorem nagród w Konkursie są: 
Dresówka.pl Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, 
ETI Sp. Z o.o Sp. K. - wyłączny dystrybutor maszyn do szycia marki Janome i Elna
Burda Polska - miesięcznik o modzie, który co miesiąc prezentujemy nowe niepowtarzalne kolekcje do samodzielnego uszycia
 
3. Patronem medialnym jest magazyn Burda Polska.

 

4. Podatek od nagród opłaca Organizator Konkursu.

 

5. Lista laureatów zostanie opublikowana na platformie www.DIYmarket.pl

 

6.Nagrody zostaną wydane i zrealizowane wyłącznie w formie określonej w niniejszym Regulaminie. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

 

  

§ 5. Polityka prywatności


1. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, dalej: "ustawa o ochronie danych osobowych") przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz do celów marketingowych.

 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji.

 

 

§ 6. Prawa autorskie i dane osobowe


1.Z chwilą założenia swojego profilu na platformie www.DIYmarket.pl oraz dodania zdjęć, uczestnik oświadcza i zapewnia, że: nadesłane przez Uczestnika zdjęcia konkursowe są dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2)a)b) poniżej;

 

2.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika

 

a) zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000") w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie mojego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuję. Wyżej wymienione dane zostaną podane na portalu www.DIYmarket.pl.

 

b) zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i upublicznienie przez Organizatora nadesłanych na Konkursu zdjęć do celów marketingowych.

 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

4. W terminie 3 dni od daty zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik może złożyć Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od udziału w konkursie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej, kierowanej pod adres wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu. Odstąpienie od udziału w Konkursie powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, w tym prawa do otrzymania nagrody.

 

3. Zgłoszone prace w Konkursie, mogą zostać następnie wykorzystane do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora, w szczególności w ramach kampanii promocyjnych marek będących jego własnością.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe.

 

 

§7. Postępowanie reklamacyjne


1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: ETI Sp. Z o.o. Sp.K. ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań z dopiskiem Konkurs "Złote Nożyce 2019". Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu bezpośrednio w siedzibie Organizatora listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

 

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.