6
Kinga Bakota
Votes: ...
Vote
100
Aga Bakuła
Votes: ...
Vote
7
Monika Balicka
Votes: ...
Vote
22
Vote
11
9
Vote
1
Vote
2
Vote
7
Anna Bartocha
Votes: ...
Vote
19
Vote
3
Maria Batko
Votes: ...
Vote
10
Ewa Bednarska
Votes: ...
Vote
41
Marta Bednarz
Votes: ...
Vote
1
Vote
1
Monika BELCZYK
Votes: ...
Vote