Regulamin KONKURSU

"ZŁOTE NOŻYCE"

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1. Konkurs "ZŁOTE NOŻYCE" dalej zwany "Konkursem", jest zorganizowany przez firmę Dresówka.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Głuchołazach, 48-340, ul. Poprzeczna 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Nysa Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667895, NIP 7532443121, REGON 366758420, zwana dalej "Organizatorem".

 

2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany na platformie DIYmarket na stronie www.DIYmarket.pl.

 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.DIYmarket.pl.

 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 1540 ze zm.).

 

5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

 

 

§ 2.

Zasady Konkursowe

 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie Krawcowej/Krawca Roku 2017.

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na dedykowanej platformie DIYmarket pod adresem www.DIYmarket.pl w dniach od 01 grudnia 2017 roku do 03 marca 2018 roku.

 3. W terminie od 01 grudnia 2017 roku należy założyć swoje portolio krawieckie.

 4. W terminie od 02 stycznia – 03 marca 2018 roku roku odbywać się będzie głosowanie internautów.

5. Każdego dnia każdy zalogowany użytkownik, będący osobą fizyczną będzie mógł zagłosować na dowolną osobę z wyjątkiem siebie samego.

 6. Do finału zostanie zkwalifikowanych 10 osób: 3 osoby z największą ilością zdobytych głosów w drodze głosowania internetowego oraz 7 wybranych osób przez Jury, które zostanie wyznaczone przez Organizatora Konkursu. Sposród tej dziesiątki zostanie wybrany laureat nagrody głównej, laureat drugiego i trzeciego miejsca oraz 7 wyróżnień.

 7. Wybór finałowej dziesiątki zostanie dokonany do dwóch tygodni od zakończenia głosowania a wyłonienie zwycięzców nastąpi najpóźniej do końca marca 2017 roku.

 8. Termin i miejsce wręczenia nagród zostanie podany do 14 dni od ogłoszenia listy zwycięzców.

 9. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

 10. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 11. W Konkursie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

 12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminucałości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak równieżpotwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 13.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawado żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 14. Osoby zamieszkujące inny kraj niż Rzeczpospolita Polska, również mogą przystąpić do konkursu podlegając pod ten sam regulamin.

  

§ 3.

Nagrody

1. Organizator przewiduje następujące nagrody:

  • nagrodę główną w wysokości 10.000 złotych oraz statuetkę Złotych Nożyc 2017 i tytuł Krawcowej Roku

  • nagrodę za II miejsce – maszynę do szycia firmy Janome o wartości rynkowej 4.000 złotych

  • nagrodę za III miejsce – w wysokości 2.500 złotych

  • 7 wyróżnień – kupony o wartości 250 złotych do wykorzystania w sklepie Dresówka.pl

  • nagrodę specjalną dla osoby spoza finałowej dziesiątki - kurs szycia z ultraMaszyna.

 2. Sponsorem nagród w Konkursie jest: Dresówka.pl Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Prym, ETI Radość Szycia Janome, AlphaTechnology Sp. z o.o.

 3. Podatek od nagród opłaca Organizator Konkursu.

 4. Lista laureatów zostanie opublikowana na platformie www.DIYmarket.pl

 5. Nagrody zostaną wydane i zrealizowane wyłącznie w formie określonej w niniejszym Regulaminie. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

 

§ 4.

Polityka prywatności

 

1.Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: "ustawa o ochronie osobowych") przez Organizatora wyłącznie w celach zwiążacnych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz do celów marketingowych.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji.

§ 5.

Prawa autorskie i dane osobowe

 

1.Z chwilą założenia swojego profilu na platformie www.DIYmarket.pl oraz dodania zdjęć, uczestnik oświadcza i zapewnia, że:

nadesłane przez Uczestnika zdjęcia konkursowe są dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2)a)b) poniżej;

2.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika

a) zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/") w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie mojego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuję. Wyżej wymienione dane zostaną podane na portalu www.DIYmarket.pl.

b) zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i upublicznienie przez Organizatora nadesłanych na Konkursu zdjęć do celów marketingowych.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. W terminie 3 dni od daty zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik może złożyć Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od udziału w konkursie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej, kierowanej pod adres wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu. Odstąpienie od udziału w Konkursie powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, w tym prawa do otrzymania nagrody.

3. Zgłoszone prace w Konkursie, mogą zostać następnie wykorzystane do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora, w szczególności w ramach kampanii promocyjnych marek będących jego własnością.

§6.

Postępowanie reklamacyjne

 

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy z dopiskiem Konkurs "Złote Nożyce". Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu bezpośrednio w siedzibie Organizatora listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.