Regulamin KONKURSU

 

"ZŁOTE NOŻYCE"

 

§ 1.

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

1. Konkurs "ZŁOTE NOŻYCE" dalej zwany "Konkursem", jest zorganizowany przez firmę Dresówka.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Głuchołazach, 48-340, ul. Poprzeczna 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Nysa Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667895, NIP 7532443121, REGON 366758420, zwana dalej "Organizatorem".

 

 

 

2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany na platformie DIYmarket na stronie www.DIYmarket.pl.

 

 

 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.DIYmarket.pl.

 

 

 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 1540 ze zm.).

 

 

 

5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora, oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

 

 

 

 

 

§ 2.

 

Harmonogram i zasady Konkursowe

 

 

 

1. Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszej krawcowej/krawca w Polsce. Celem dodatkowym jest wyróżnienie osób wyróżniających się w środowisku krawieckim w Polsce.

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na dedykowanej platformie DIYmarket pod adresem www.DIYmarket.pl w dniach od 27.11.2018 r. do 06.03.2019 r.

 

3. W terminie od 05.01.2019 r.  09.02.2019 r. odbywać się będzie głosowanie internautów.

 

4. 09.02.2019 r.  nastąpi wyłowienie trzech osób, które przejdą do finału konkursu dzięki głosom internatutów oraz nastąpi wyłonienie zwycięscy konkursu "szyje z Burdą".

 

6. 23.02.2019 r. Zostanie wyłoniony pełen skład finałowej dziesiątki konkursu o złote nożyce 2018.

 

7. W dniach 07.03.2019 r. - 10.03.2019 r. nastąpi wyłonienie zwycięzców w Konkursie ZŁOTE NOŻYCE 2018.

 

9. Każdego dnia, każdy zalogowany użytkownik, będący osobą fizyczną i startujący w konkursie ( posiadający chociaż jeden zweryfikowany projekt ) będzie mógł zagłosować na dowolną osobę, oddając jeden głos z wyjątkiem siebie samego.

 

10. Do finału zostanie zkwalifikowanych 10 osób: 3 osoby z największą ilością zdobytych głosów w drodze głosowania internetowego oraz 7 wybranych osób przez Jury, które zostanie wyznaczone przez Organizatora Konkursu. Sposród tej dziesiątki zostanie wybrany laureat nagrody głównej, laureat drugiego i trzeciego miejsca oraz 7 wyróżnień. Dodatkowo zostaną wyłonieni laureaci w dwóch niezależnych konkursach - Szycia z Burdą oraz laureat nagrody specjalnej na najlepszego projektanta strojów inspirowanych historią, tanecznych, teatralnych i filmowych inspirowanych postaciami z popkultury, typu cosplay (manga, anime, gry komputerowe)

 

11. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

 

12. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 

13. W Konkursie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

 

14. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak równieżpotwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

15.Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

16. Osoby zamieszkujące inny kraj niż Rzeczpospolita Polska, również mogą przystąpić do konkursu podlegając pod ten sam regulamin.

 

 

 

§ 3.

 

Jury

 

Jury konkursu rozstanie ogłoszone maksymalnie do dnia rozpoczęcia głosowania internetowego czyli do 05.01.2019 r. Skład Jury zostanie przez organizatora ogłoszony na platformie DIYmarket.pl.

 

 

 

§ 4.

 

Nagrody

 

1. Organizator przewiduje następujące nagrody:

 

 

 

I miejsce

 

15 000 zł + zestaw do prania + prenumerata burdy + statuetka laureata złotych nożyc + voucher 250 zł do sklepu Dresówka.pl

 

 II miejsce

 

Janome MC 6700P + zestaw do prania + prenumerata burdy + voucer 250 zł do sklepu Dresówka.pl

 

 III miejsca

 

2 000 zł + Janome 990D + zestaw do prania + prenumerata burdy + voucher 250 zł do sklepu Dresówka.pl

 

 4 – 10 miejsce

 

zestaw do prań + książki ufundowane przez Burda Style  + voucher 250 zł na zakupy w sklepie Dresówka.pl

 

 Nagroda specjalna dla szyjących z wykrojów Burdy:

 

Paczka prezentów Burdy +  prenumerata burdy + zestaw do prania + voucher 250 zł na zakupy w sklepie Dresówka.pl

 

 Nagroda specjalna dla najlepszego twórcy  strojów inspirowanych historią, tanecznych, teatralnych i filmowych inspirowanych postaciami z popkultury, typu cosplay (manga, anime, gry komputerowe)

 :

 

Siruba 720 H + zestaw do prania + prenumerata burdy+ własny kurs w szkole szycia w szkole szycia strojów historycznych z lekcjami doskonalącymi + voucher 250 zł na zakupy w sklepie Dresówka.pl

 

 

 

2. Sponsorem nagród w Konkursie jest: Dresówka.pl Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Henkel - producent produktów do prania marek Perwoll i K2R,  ETI Radość Szycia dystrybutor maszyn do szycia Janome i Elna, AlphaTechnology Sp. z o.o. – producent zamków błyskawicznych, Kresz Sp. Z o.o. – dystrybutor dzianin i tkanin, Prym Consumer Europe GmbH – producent akcesoriów krawieckich, Wytwórnia Śliczności – właściel sklepu internetowego Maszyny u Skrzatat oraz Szkoła Kursów Róża Rozpruwacz.

 

3. Patronem medialnym jest magazyn Burda Polska.

 

3. Podatek od nagród opłaca Organizator Konkursu.

 

4. Lista laureatów zostanie opublikowana na platformie www.DIYmarket.pl

 

5.Nagrody zostaną wydane i zrealizowane wyłącznie w formie określonej w niniejszym Regulaminie. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

 

 

 

§ 5.

 

Polityka prywatności

 

 

 

1. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, dalej: "ustawa o ochronie danych osobowych") przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz do celów marketingowych.

 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji.

 

§ 6.

 

Prawa autorskie i dane osobowe

 

 

 

1.Z chwilą założenia swojego profilu na platformie www.DIYmarket.pl oraz dodania zdjęć, uczestnik oświadcza i zapewnia, że:

 

nadesłane przez Uczestnika zdjęcia konkursowe są dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2)a)b) poniżej;

 

2.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika

 

a) zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000") w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie mojego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuję. Wyżej wymienione dane zostaną podane na portalu www.DIYmarket.pl.

 

b) zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i upublicznienie przez Organizatora nadesłanych na Konkursu zdjęć do celów marketingowych.

 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

4. W terminie 3 dni od daty zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik może złożyć Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od udziału w konkursie. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej, kierowanej pod adres wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu. Odstąpienie od udziału w Konkursie powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, w tym prawa do otrzymania nagrody.

 

3. Zgłoszone prace w Konkursie, mogą zostać następnie wykorzystane do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora, w szczególności w ramach kampanii promocyjnych marek będących jego własnością.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe.

 

§7.

 

Postępowanie reklamacyjne

 

 

 

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy z dopiskiem Konkurs "Złote Nożyce". Reklamacje należy składać w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu bezpośrednio w siedzibie Organizatora listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

 

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.